MENU

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI

Serwis – strona internetowa .piaseckiegoresidence.pl

Apartament – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej strona internetowa piaseckiegoresidence.pl lub na stronie konkretnego hotelu, który Gość wynajmuje w celach wypoczynkowych na pobyt krótkotrwały.

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie piaseckiegoresidence.pl silnika rezerwacyjnego.

Rezerwacja wstępna-niegwarantowana – to rezerwacja, którą obiekt będzie utrzymywał w swoich zasobach do określonego w ofercie terminu wpłaty zadatku.

Rezerwacja gwarantowana – to rezerwacja, która została zadatkowana przez klienta w określonym w ofercie czasie. 

Klient/Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z apartamentu na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z apartamentu.

Usługodawca – TATRA STYLE Grzegorz Ślimak 34-425 Biały Dunajec  ul. Miłośników Podhala 115 NIP 7361407436 będący właścicielem serwisu piaseckiegoresidence.pl i uprawniony do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu apartamentów.

Piaseckiego Residence

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu apartamentu zawartej między Klientem a Usługodawcą.
 2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić apartament w uzgodnionym terminie, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. Rezerwacji apartamentu można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta w serwisie stanowi inaczej.

 

§2

Sposoby dokonywania rezerwacji

 • Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.​
 • Rezerwacji apartamentu Klient może dokonać w następujący sposób:
  – ​on-line poprzez silnik rezerwacyjny dostępny na stronie www,
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres:kontakt@piaseckiegoresidence.pl
 • – telefonicznie pod numerem: +48 577 166 707
 • Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą obiektu.
 • By kontakt mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu klienta oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 • Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w obiekcie jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek obiektu.


 

 

§3

Opłaty i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie jest każdorazowo podana na stronie internetowej piaseckiegoresidence.pl po wybraniu odpowiedniej oferty lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
 2. Cena za rezerwację jest wyświetlana po wybraniu danej oferty i doliczeniu dodatków, jeżeli takie w danej ofercie występują i są obowiązkowe lub jeżeli są jako opcjonalne i wybrane przez Rezerwującego.
 3. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.
 4. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób.
 5. Opłata za wynajem obejmuje usługi zgodnie z ofertą i nie obejmuje kosztów domówionych podczas pobytu usług dodatkowych.
 6. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail rezerwującego.
 7. Obiekt wyznaczy termin do którego Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 8. W tytule przelewu Klient ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji.
 9. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Obiektu lub data wpływu gotówki do kasy Obiektu.
 10. Obiekt potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie klienta wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 11. Od daty wpływu zadatku na konto Obiektu rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. Obiektu i Klienta.
 12. Pozostałą kwotę za pobyt w obiekcie Klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Klientem a Obiektem na pobyt wg zamówienia.
 13. Odmowa wpłaty przez Klienta 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. Obiekt zachowa wpłacony zadatek.
 14. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Klienta z Obiektu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

§4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Zmiana terminu rezerwacji lub kategorii Apartamentu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem  jego dostępności we wskazanym terminie oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
 2. Zmiany terminu rezerwacji Klient można dokonać nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że oferta stanowi inaczej.
 3. Zmiana rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę mediów w apartamencie tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za zarezerwowany pobyt.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego apartamentu o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.
 5. Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie.
 6. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną (list, e-mail, sms) pod rygorem nieważności.
 7. Anulowanie rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę recepcji.
 8. Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej przed podanym w rezerwacji terminem darmowej anulacji – Obiekt zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe w terminie do 14 dni roboczych;
  – w przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej po podanym w rezerwacji terminem darmowej anulacji – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Obiekt wpłacony zadatek zatrzyma.
 9. W przypadku wybrania oferty bezzwrotnej zadatek nie jest zwracany.
 10. W przypadku nie pojawienia się Klienta w obiekcie do godziny 24.00 w dniu przyjazdu, Obiekt ma prawo anulować rezerwację i zachować zadatek. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec zmianie, musi być jednak uzgodniony z recepcją. 

 

§5

Pobyt

 1. Pobyt  zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Gość zobowiązany jest zostawić kartę lub klucz w obiekcie
 2. Godziny zameldowania to 15.00 – 24.00. 
 3. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 08:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę nocną.
 4. Gość powinien powiadomić o zauważonych usterkach lub uszkodzeniach w dniu przyjazdu.
  W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie pobytu, Gość zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających wraz z nim w apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Zaproszone osoby zobowiązane są do opuszczenia apartamentu przed 22:00.
 7. Aparthotel nie akceptuje pobytu ze zwierzętami, chyba że w danym apartamencie zwierzęta są akceptowane i Klient uiścił opłatę za zwierzę.
 8. Korzystanie ze strefy relaksu, pokoju zabaw oraz placu zabaw jest bezpłatne. Z racji tego w przypadku niemożliwości skorzystania z nich z powodu awarii lub innych przyczyn, nie przysługuje prawo do zmniejszenia ceny rezerwacji.
 9. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Gość nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 800 PLN (osiemset złotych) lub 200 € (dwieście euro) tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w apartamencie.
 10. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Gościowi z pobranego depozytu m.in.: wynagrodzenie należne za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia apartamentu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Gość zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 11. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji, nieodpowiedniego zachowania, nieprzestrzegania ciszy nocnej, wulgarnego odzywania się i nieodpowiedniego zachowania się wobec personelu oraz innych gości Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z apartamentu.
 12. W przypadku zgubienia karty dostępu do apartamentu lub kluczyka do narciarni należy niezwłocznie o tym poinformować obsługę. Opłata za zgubioną kartę lub kluczyk wynosi 30 zł.

 

§6

Reklamacje

 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.​

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest TATRA STYLE Grzegorz Ślimak ul. Miłośników Podhala 115 Biały Dunajec 34-425

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
adres e-mail : kontakt@piaseckiegoresidence.pl

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl; 

 

Zadzwoń
REZERWACJA